1 Johane

1 Johane iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.