1 Thesalonika

1 Thesalonika iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.