Amahlelokusebenza

Amahlelo kusebenza, phecelezi ama-applications ("apps"). Lokhu kungatholakala ngaphakathi kwekhompiyutha. Amahlelokusebenza asiza ukwenza sisebenze lula kanye ngokukhalipha nokuhlakanipha.