Eksodusi

Eksodusi uyincwadi yesibili eTestamente Elidala eBhayibhelini.