Eksodusi uyincwadi yesibili eTestamente Elidala eBhayibhelini.