uMhlaseli (red ijezi) liphezu ukuzivikela

Ibhola, noma ibhola likanobhutshuzwayo, lingumdlalo. Lidlalwa ensimimi(soccer field) ngabadlali abayishumi nanye icala ngalinye. Iqembu lesizwe laseNingizimu Afrika libizwa ngokuthi yi-Bafana Bafana.

iBafana Bafana izobe imele izwe lase Ningizimu Afrika emqhudelwaneni 'Wendebe Yomhlaba' (World Cup) ozobe ubanjelwe khona eNingizimu Afrika, kusekela mhla ziyi-11 ku Juni 2010 ukuya mhla ziyi-11 kuJuly 2010. Lokhu kuyingqopha-mlandu ngoba phela kuzobe kuqala ngqa ukuba lo mqhudelwano ubanjelwe eZwenikazi lase- Afrika(African Continent), futhi izwe laseNingizimu Afrika lizigqaja kabi ngokuthi yilona elizoba elokuqala ngqa eZwenikazi lase- Afrika ukuba kubanjelwe kulo lo mqhudelwano omkhulukazi webhola likanobhutshuzwayo.