Incasiselo

umusho onameka incazo ebizweni

Incasiselo iwumusho wencazo yebizo (izwi, igama, umushwana, noma izimpawu). Izincasiselo zingajinjwa zibe iminxa emibili: izincasiselo ezicinene (ezilinga ukunikeza umqondo webizo), kanye nezincasiselo ezibanzi (ezilinga ukubalula izinto ezichaziswa ibizo). Omunye umunxa obalulekile wezincasiselo umjijo wezincasiselo ezicacile, ezidlulisa incazo yebizo ngokuveza izibonelo. Ibizo lingaba nemiqondo engafani nezincazo eziningana, kanjalo lidinge izincasiselo eziningana.

Incasiselo isho incazo yegama esebenzisa amanye amagama.