Iphengwini wuhlobo lenyoni ese-Antatika. Iphengwini kungendize. Uhhafu wesikhathi, amaphengwini abaphansi kwamanzi. Amaphengwini ayabadla ofishi.