Isichazamazwi

yincwadi enamagama wolimi oluthile

Isichazamazwi yincwadi ebalulekile ngempela emphakathini ngoba iyona esiza intsha ukuthi ingalahlekelwa ulimi lwayo. Isichazamazwi yincwadi enamagama wolimi oluthile, lapho-ke kuchazwa ukuthi amagama asho ukuthini. Uma ungayazi incazelo yamagama ungabuka kulencwajana ukuze wazi kangcono. Nokho abahumushi yibona abasebenzisa lencwadi kakhulu.

Dictionary