Isihlahla Sempilo

Isihlahla sempilo yisingathekiso esiletha umqondo wokuba yonke impilo ihlobene ngandlela thizeni.