Isihlanzandaba noma isikhahlamezi Umshini ocishe ufane nocingo olushaywayo kodwa lona luyaloba incwadi ewumbiko. Lokho okubhaliweyo kuyincwadi kuphuma ngale okuya kuye noma ukuthunyelwa kuye kuyincwadi ebhaliwe. Isihlanzandaba sehlukile ocingweni noma ithegramu (telegram) ngoba kusona udaba afufingqwa.

Umshini wokuthumela nokwamukela isihlanzandaba.