Isitabane umuntu onobudlelwane nobulili obufanayo. UKuthandana komuntu wesilisa kanye nomunye umuntu wesilisa kubizwa ngobutabane lokho