Ngaka Modiri Molema District Municipality

Ngaka Modiri Molema District Municipality umasipala omkhulu waseNyakatho-Ntshonalanga, eNingizimu Afrika.

Ngaka Modiri Molema Platinum District Municipality