Okhokho

Okhokho abantu abaphila kudala, impilo yabo yayihlukile kuthina.