UMandulo (uSepthemba)

UMandulo (uSepthemba) yinyanga yesishiyagalolunye yonyaka. kuqala imvula, abantu baqala ukundelelisa =, kulungiswe amasimu ngenxa yezimvula ezimanzisa phansi. Abakhuthele benza umanyolo ngamahlamvu aswakeme nomhlabathi. Kutshalwa okokuqala.