Unkulunkulu ongoMdali (ovame ukubizwa ngokuthi uMdali ) ungunkulunkulu okunguye owadala Umhlaba, nomkhathilibe enkolweni yabantu nasezinganekwaneni.