Uhlaka lomhlakahlo womuntu

Uhlaka olulandelayo lunikezwa njengesifingqo kanye nesikhombo sezihloko zomhlakahlo womuntu: