Uhlelo (kumchazampilo)

uqhiwu lobungqwangqwa phakathi kwesigaba nomndeni

Uhlelo lungolunye uqhiwu lobungqwangqwa kwayisiphohlongo amakhulu obungqwangqwa buka-Linnaeus. Ekujinjweni komchazampilo, uhlelo buwuqhiwu lobungqwangqwa olusetshenziswa ekujinjeni IziPhili. Uqhiwu olungaphezulu kwalo, uhlelokhulu, ngesinye isikhathi lufakwa phezu kohlelo, bese uhleloncane (suborder) lufakwe ngaphansi kwalo. Uhlelo lungachazwa njengomhlambi wemindeni ehlobene.