Uhleloxhumano lwamaselula

Uhleloxhumano lwamaselula phecelezi "cellullar networks" uhleloxhumano oluhlanganisa omakhlelekhukwini.