Umbikombani

Umbikombani (noma i-meyili) uyindlela yokuthumiselana imilayezo phakathi kwabantu ngokusebenzisa izisebenziso zombani ("electronic devices"). Umbikombani wadalwa njengohlobo lokuthumela imiyalezo olwaluhlobene nezincwadi zephepha. Emuva kwesikhathi umbikombani waphenduka ube yindlela esetshenziswa kakhulu ukuxhumana nabantu nokubathuma imininingwane nemilayezo. Manje, umbikombani uyisisekelo seningi lezinhlangano nemisebenzi emhlabeni, futhi uneqhaza elibalulekile kwezezifundo, ezokungcwebeleka, nezinye zezigaba zempilo nenhlalo yabantu eningini lamazwe omhlaba jikelele.

Lesi sithombe sibonisa imibikombani engenayo ohlelweni lombikombani; abasebenzisi balo bangabona imibikombani emisha benze futhi nezenzo ezithile, njengokufunda, ukususa, ukulondoloza, noma ukuyiphendula le milayezo.
Uphawu oluthi "ku", noma "at" ngesiNgisi, okuyingxenye yawo wonke amakheli ombikombani we-SMTP (inqubo yokuthumiselana imibikombani)