Umusho inqumbi yamagama eqoqelwe ndawonye ukuze azosho okuthile.