Open main menu

uPhuthu lungukudla okuvame ukuldiwa eNingizimu Afrika. Uphuthu lwenziwa ngempuphu esuselwa kumbila owomisiwe bese wagayiwa. Luphekwa ngamanzi abilisiwe. Ludliwa kakhulu nobhontshisi, amasi, kanti futhi luyadleka nanoma yisiphi isishebo.

Uphuthu seluhlnganiswe mamasi. Kulungele ukudliwa.