Open main menu

Wikipedia β

Usuku lwenkululeko

Usuku lwenkululeko eNingizimu Afrika (Freedom day). Lolu suku eNingizimu Afrika lugujwa ngomhla ka 27 Mbaso. Lolusuku lubalulekile kakhulu ezimpilweni zabantu baseNingizimu Afrika ngoba yilapho abantu abansundu bathola inkululeko, kwasuswa ubandlululo.