1 & 2 AmaKhosi

AmaKhosi yincwadi yeshumi nanye neshumi nambili eTestamente Elidala eBhayibhelini.