IBhayibheli

IBhayibheli

iTestamente Elidala - O. T.Ukuhlela

 
IBhayibheli

iTestamente ElishaUkuhlela

UmlandoUkuhlela

ImithomboUkuhlela

  1. A Bible Books Names List, English to Zulu, by Pastor T. John Franklin; Church of Salvation, Healing, and Deliverance, www.COS-HAD.org

ngaphandleUkuhlela