1 & 2 IziKronike

IziKronike yizincwadi eziyishumi nesishiyagalombili nesine nane eTestamente Elidala eBhayibhelini.