1 & 2 Samuweli

uSamuweli uyincwadi yesishiyagalolunye eTestamente Elidala eBhayibhelini.

USamuweli wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.