1 Korinte

1 Korinte iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.