1 Korinte iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.