1 Petru iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.