2 Johane

2 Johane iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.