2 Johane iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.