2 Korinte iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.