2 Petru iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.