2 Thesalonika

2 Thesalonika iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.