2 Thimothewu iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.