3 Johane

3 Johane iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.