AmaHubo liyincwadi yesishiyagalolunye eTestamente Elidala yeBhayibheli.