AmaRoma

AmaRoma iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.