AmaRoma iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.