Amose iyincwadi eTestamente Elidala eBhayibhelini.

uAmose wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.