Bathabile Dlamini

U-Bathabile Olive Dlamini MP, (owazalwa ngomhlaka 10 Septhemba 1962, eNquthu, KwaZulu-Natal) ungumholi we- African National Congress Women's League (ANCWL). Phambilini ubenguNgqongqoshe Wezabesifazane eHhovisi likaMengameli, futhi enguNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komphakathi .

Iminyaka yokuqalaEdit

UDlamini wazalelwa eNquthu ngomhlaka 10 Septhemba 1962 futhi wakhulela eNkandla, Matshensikazi naseMbali, eMgungundlovu.Uthole iziqu zeBachelor of Arts Degree kwiSocial Studies e- University of Zululand .

UDlamini ubesebenza kwezombusazwe kusukela esemncane.Ngo-1983 waba ngomunye wamalungu asungula iMbali Youth Organisation, inxusa le- United Democratic Front, elalisebenza ngokubambisana neSouth African Students Congress kanye neMbali Civic Organisation.Ngo-1985, wajoyina iSouth African National Students Congress njengomunye wabesifazane abambalwa ababamba iqhaza kwezepolitiki. Ngo-1989, uDlamini waphothula iziqu zakhe e-University of Zululand wenza iziqu zeBachelor of Arts (Honours) zeSocial Work aziphasa ngamalengiso.

I-ANCWLEdit

Ngo-1991 waba yingxenye yobuholi besikhashana obakha izinhlaka ze-African National Congress (ANC) Women's League KwaZulu-Natal . Wabe eseqokelwa esigungwini sokuqala seziFunda se-ANCWL. Ngo-1992 nango-1993, wasebenza njengoNobhala Wezifunda, futhi wakhethwa njengePhini likaNobhala-Jikelele we-ANCWL ngo-1993.Ngo-1998 wakhethwa njengoNobhala-Jikelele we-ANCWL, futhi wasebenza iminyaka emibili kwaze kwaba ngu-2008.

Ngomhlaka 7 Agasti 2015, uDlamini wakhethwa njengomholi omusha we-ANCWL, esikhundleni sikaNgqongqoshe Wezemfundo Eyisisekelo ngaleso sikhathi, u-Angie Motshekga .

Ngo-2017 uDlamini wakhankasela owayenguSihlalo we- African Union uNkosazana Dlamini-Zuma ukuba akhethwe njengomengameli we-ANC.

IphalamendeEdit

Ngo-2001, uDlamini waqokwa njengelungu lePhalamende

I-TravelgateEdit

Ngo-2006, iDirectorate of Special Operations yathinta uDlamini namanye amalungu ePhalamende ayishumi nantathu e-ANC kulokho abezindaba baseNingizimu Afrika bakubiza ngehlazo le- "Travelgate", okuyihlazo elibandakanya ukuhlukunyezwa kwamavawusha okuvakasha ePhalamende. I-charge sheet yakhe ibithi uyazi ukuthi ama-voucher okuvakasha angasetshenziselwa ukuhamba emoyeni kuphela kodwa noma kunjalo uwasebenzisela ukukhokhela izindleko zendawo yokuhlala amahhotela, ukuqasha izimoto nezinye izinzuzo. Walahlwa yicala lokukhwabanisa ngemuva kokuvuma icala lokuthola imali engu-R245,000 isiyonke ngezicelo zokukhwabanisa zokuhamba.

UDlamini wabe eselahlekelwa isikhundla sakhe sokuba yilungu lePhalamende. Kodwa-ke, engqungqutheleni kazwelonke yama-52 ye-ANC ngoDisemba 2007, uDlamini wakhethwa ukuba abe seNational Executive and National Working Committe kaKhongolose.

UMnyango Wezokuthuthukiswa KomphakathiEdit

UDlamini waqokwa njengePhini likaNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komphakathi ngomhlaka 11 Meyi 2009, futhi waba nguNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komphakathi ngomhlaka 1 Novemba 2010.

NjengoSihlalo weKomidi LoNgqongqoshe Abahlukahlukene (i-IMC) Elibhekele Udlame Olubhekiswe Kubulili, wahola ukukhishwa kwe-Gender-Based Violence Command Centre, isikhungo sezingcingo esisebenza amahora angu-24 eseseka futhi salule izisulu zodlame olubhekiswe kwabobulili obufanayo. UDlamini ubuye futhi waba ngusihlalo we-IMC ekuLwisaneni nokuSetshenziswa kabi kweMithi kanye ne-IMC yokuThuthukiswa kwabaNtwana basekuqaleni.

Ngo-2016, uDlamini waphonselwa inselelo yiqembu eliphikisayo iDemocratic Alliance ngemuva kokuthi evikele imali engu-R753 ngenyanga etholwa ngumhlomuli wesibonelelo sikahulumeni "njengokwanele ukuthenga ukudla okwanele kanye nezinye izinto ezingezona ezokudla", kanti yena uqobo wayehlala emahhotela abiza kakhulu R11,000 ngobusuku. Ngasekupheleni kuka-2016 wemukele nemoto kanokusho ebiza u-R1.3 million, nephini lakhe, uHendrietta Bogopane-Zulu, imoto eyi-R1.1 million.

Inkinga yeziboneleloEdit

NjengoNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komphakathi, uDlamini wehlulekile ukufeza isu likahulumeni lokuthatha imali yokukhokhela izibonelelo zikahulumeni zaseNingizimu Afrika ngomhla zingama-31 kuNdasa 2017, lapho uhlelo olwalukhona neCash Paymaster Services lokusabalalisa izinkokhelo kwakumele luphelelwe yisikhathi. Lokhu kudale ukukhathazeka ngokuthi abamukeli bezenhlalakahle ngeke bathole izinkokhelo zesibonelelo kusuka ngomhlaka 1 Ephreli 2017. UDlamini wagxekwa ngokungasebenzi kwakhe nokungakwazi kwakhe ukuqinisekisa noma ngabe inkontileka entsha yokusebenza noma ukufakwa komsebenzi. Uphinde wagxekwa ngendlela abephatha ngayo abezindaba ngesikhathi kunempikiswano. Ngomhla ka-6 Mashi 2017, inkontileka neCash Paymaster Services yavuselelwa eminye iminyaka emi-2.

INkantolo yoMthethosisekelo ibambe uDlamini ngokuyinhloko ebhekene nale nkinga,iJaji Elikhulu uMogoeng Mogoeng lathi ayikho incazelo ngokuntula ikhono okwakhonjiswa yena ne-SASSA. Ngokusho kwesazi somthethosisekelo uPierre de Vos, iNkantolo yoMthethosisekelo ibisiphethe ngokuthi iSASSA noDlamini bebengathenjwa ukuthi bazokwenza umsebenzi abawunikezwe ngokomthethosisekelo wokuqinisekisa ukulethwa kwezibonelelo zikahulumeni, futhi ngeke bathembeke ukuthi bangaqambi amanga ezinkantolo ngokuzayo.

NgoSepthemba ka-2018 iNkantolo yoMthethosisekelo yathola ngazwi linye ukuthi uDlamini kumele aziphendulele ngokwakhe ngo-20% wezindleko zecala abekwe lona yiBlack Sash Trust neFreedom Under Law. Ngaphezu kwalokho, kutholakale ukuthi udukise inkantolo - okungukuthi, waqamba amanga ngaphansi kwesifungo - ukuze azivikele. INational Prosecuting Authority izonquma ukuthi izomkhokhisa amanga noma cha.

Ngaphandle kokwehluleka kwakhe, uMengameli Jacob Zuma uqhubeke nokweseka uDlamini.Ubuye futhi wasekela ozongenela ukhetho lukaZuma, uNkosazana Dlamini-Zuma, emkhankasweni wakhe wokungena esikhundleni sakhe njengomholi we-ANC kanye noMongameli waseNingizimu Afrika.