Efesu iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.