EkaJakobe iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.