EkaJuda

EkaJuda iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.