EkaJuda iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.