Ezra uyincwadi ye eTestamente Elidala eBhayibhelini.

Ezra wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.