Filipi iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.