Galathiya iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.