Habakuki

Habakuki iyincwadi eTestamente Elidala eBhayibhelini.

uHabakuki wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.