Insimbi

inhlwa yevanga enophawu Fe nenani lobuchwe 26

Insimbi iyinhlwa yevanga enophawu u- Fe kanye nenani lobuchwe elingama- 26. Iyinkimbi yeqembu lesi-8 lecansi lezinhlwa. Iyinhlwa eyinala kakhulu ngesisindo sayo emhlabeni, ngaphambidlana kwesOhwe, kulezo ezibumba umnyombo ongaphakathi womhlaba. Futhi iyinhlwa yesine eyinala egobohleni lomhlaba.

refer to caption
Insimbi, eboniswe lapha iyizimvingimvingi.