Isaya uyincwadi 23rd eTestamente Elidala eBhayibhelini.

Isaya wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.