Isidlangala (kumchazampilo)

Ngokobungqwangqwa bomchazampilo, isidlangala, siwuqhiwu lobungqwangqwa oluphakeme lwazo zonke iziphili Uma zihlanganiswa ndawonye.