Isikhathi sendawo

Isikhathi sendawo (ngesiNgisi: Time zone) yisikhathi esitshenziswa ngamazwe ahlukene emhlabeni wonke jikelele.

Imephu eveza izikhathi zezindawo ezahlukene emazweni omhlaba. (2020)

Imithombo hlela