Izinhlamvu Zamagama

Ezilimini ezisebenzisa ama alifabhethi, njengesiZulu, uhlamvu nohlamvu kwi-aliphabhethi luyuhlamvu lwamagama.